Archive for the ‘WORDPRESS’ Category

CODE HAY DÙNG TRONG LẬP TRÌNH WOOCOMMECRE WORDPRESS

Posted on: July 23rd, 2017 by hokien07 No Comments

1. Code hiển thị 10 sản phẩm mới nhất.

Trong đó:

2. Code hiển thị 10 sản phẩm theo danh mục sản phẩm

Trong đó :

‘product_cat’ => ‘dien-thoai’ : Là slug của danh mục cần get.

3. Code hiển thị 10 sản phẩm nổi bật.

4. Code hiển thị 10 sản phẩm giảm giá.

5. Code hiển thị 10 sản phẩm xếp hạng đánh giá từ cao đến thấp

6. Code hiển thị danh mục sản phẩm.

7. Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiện thị số lượng sản phầm đang có trong giỏ hàng.

Lưu ý: <?php the_id(); ?> là ID của sản phẩm cần thêm vào giỏ.

8. Code tạo form tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm với từ khóa.

Tìm kiếm sản phẩn với từ khóa và danh mục sản phẩm.

9. Code lấy tất cả hình ảnh gallery của sản phẩm.

10. Code lấy phần trăm giảm giá của sản phẩm.

11. Code lấy nội dung mô tả ngắn, category, từ khóa của sản phẩm.

Nhưng đoạn code này chèn ở file single-product.php nhé!

12. Code lấy 10 sản phẩm liên quan.

Chèn code này vào phần dưới của file single-product.php

13. Code chèn share và like facebook, google cho chi tiết sản phẩm.

Chèn vào file functions.php nhé

14. Code chèn 5 sao cho sản phẩm hiện thị ở chi tiết sản phẩm.

Chèn vào file functions.php nhé, và dùng với thư viện font icon nhé!.

 

15. Lập trình theme woocommecre đang cập nhật…

Nguồn:

 

 

CODE HAY DÙNG TRONG LẬP TRÌNH THEME WORDPRESS

Posted on: July 11th, 2017 by hokien07 No Comments

Đây là những đoạn code bạn sẽ dùng thường xuyên trong quá trình lập trình theme wordpress. Bạn chỉ cần hiểu tác dụng của nó như thế nào sau đó copy và dán nó để chạy thôi. Mình đã viết sẵn cho bạn rồi, không cần phài suy nghĩ chi nhiều nhé.

1.Code lấy bài viết mặt định.

Đoạn code đặt trong index sẽ lấy list bài viết mới nhất, Đặt trong category sẽ lấy danh sách bài viết của category đó, đặt trong single sẽ lấy nội dung của bài đó!.

2.Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category.

3.Code lấy danh sách chuyên mục

Đây là đoạn code lấy danh sách các chuyên mục, ‘taxonomy’ => ‘category’ có nghĩa là lấy theo category.

4.Code tạo menu

Code này sẽ tạo 3 vị trí đặt menu như trên, Bỏ đoạn code nào vào file functions.php nhé

5.Code get menu

Đây là code get menu, chú ý ‘theme_location’ => ‘main_nav’, đây là điểu kiệu chúng ta sẽ lấy menu nào, code này thường được chèn vào file header.php

6.Code tạo sidebar

Đây là code tạo ra 1 sidebar. Đặt code này vào file functions.php nhé!

7.Code get sidebar

Đây là code lấy sidebar ra ngoài, code này thường được đặt trong file sidebar.php

8.Code phân trang.

Code này thường chèn dưới đoạn code số 1 (Code get post mặt định)

9.Code crop ảnh úp lên media

Khi chèn đoạn code này vào file functions.php, hình ảnh upload lên media sẽ được từ động crop thành 4 kích thước như trên.

10.Code lấy ảnh thumbnail

Code này thường được đặt trong vòng lặp get post.

11.Code bài viết liên quan
Hiển thị bài viết liên quan theo tag

Hiển thị vài viết liên quan theo category

2 đoạn code này thường được đặt dưới nội dung bài viết, tức phần dưới của file single.php

12.Code tính lượt view cho bài viết

Đây là code tính lượt view cho bài viết. Code này được đặt trong file functions.php

Sử dụng:
Chèn code này vào trong file single.php

Hiển thị lượt view:

13.Code lấy nội dung bài viết rút gọn.

Đây là code lấy nội dung bài viết được chỉ định số từ nhất định.

Cách dùng:

Với được code trên mình sẽ lấy 30 từ đầu tiên trong bài viết!

14.Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết.

Chèn code này trong file functions.php, để hiển thị chúng ta dùng forech nó ra nhé!

15.Code lấy custom filed

16.Code like box facebook

17.Code share bài viết liên mạng xã hội

18.Code query bài viết theo custom filed
Query 1 custom filed.

Query nhiều filed

19.Code lấy bài viết ngẫu nhiên.

Đoạn code trên lấy 35 bài viết ngẫu nhiên.

20.Code lấy 10 comment mới nhất.

Đoạn code trên lấy 10 comment mới nhất có hình avatar

21.Code comment bằng facebook cho wordpress

22. Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress

Đây là sortcode list ra 10 vài viết ngẫu nhiên. Cách dùng là:

23. Code tự động lưu ảnh về host khi copy bài từ nguồn khác.

Cài này chèn vào file functions.php nha!

24. Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện

Cách sử dùng: Chèn đoạn code nào vào khu vực muốn hiển thị hình đại diện.

25. Một số form tìm kiếm đơn giản.
Tìm kiếm theo từ khóa.

Tìm kiếm theo 1 post_type nhất định với từ khóa.

Tìm kiếm theo từ khóa kết hợp với category.

25. Code lấy 8 bài viết xem nhiều:

26.Create The Custom Post Types